Khái niệm AI ETHICS

Để hiểu kỹ khái niệm Ethics và Law: cần phân biệt ba khái niệm Moral, Ethics, Law Moral Moral là “Đạo đức” nói chung. quy chuẩn đạo đức thuộc về ý thức quy