Khung về AI Ethics ở Châu Âu

Ethics Guidelines for Trustworthy AI https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

Rất đáng chú ý là bản AI Ethics của khối Cộng Đồng Chung Châu Âu (Eu). EU với hơn 300 triệu người (dân số ngang như Mỹ), nền kinh tế, xã hội cũng rất phát triển và đồng đều. Một điểm đáng chú ý là EU rất mạnh về lập pháp, là cái nôi của hệ thống “dân luật, Civil law” trên thế giới.

Các nội dung chính của AI Ethics ở EU:

Hà Minh

Hà Minh