Từ điển Nhật - Anh - Việt
chuyên ngành Kế toán - Kinh doanh - Luật

Tra từ thêm, hiểu biết hơn