Trần Vũ Hà Minh

Giới thiệu HaMinh Initiatives:

Từ năm 2018, nhà sáng lập của HaMinh Initiatives, Trần Vũ Hà Minh đã bắt đầu thực hiện nghiên cứu từ điển chuyên ngành kinh doanh và luật pháp để tăng cường sự học hỏi giao lưu kinh tế giữa hai nước Nhật-Việt. Từ năm 2020 với nỗ lực về tăng cường nhận thức của người Việt Nam về các kiến thức pháp luật liên quan đến công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Trần Vũ Hà Minh đã nghiên cứu, diễn thuyết và viết bài để phổ biến nội dung này. Từ năm 2021, với mong muốn tăng cường sự hiểu biết pháp luật Nhật Bản cho người Việt Nam, HaMinh Initiatives đã tiến hành dự án dịch luật cơ bản của Nhật và phổ viến cộng đồng người Việt Nam ở Nhật

Hiện tại HaMinh Initiatives thực hiện 3 chương trình chính:

1. Biên soạn từ điển chuyên ngành Luật- Kinh tế tam ngữ Nhật-Anh-Việt:

2. Phổ biến kiến thức pháp lý và đạo đức đối với các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo

3. Phổ biến luật Nhật cho người Việt Nam thông qua dự án (Japanese law for community)

Mục tiêu của chúng tôi là lan tỏa tri thức, xây dựng cộng đồng hiểu biết, thượng tôn pháp luật vì tương lai phát triển bền vững của khoa học công nghệ cũng như tăng cường sự giao lưu học hỏi kinh tế-xã hội-khoa học giữa các quốc gia.

Giới thiệu về nhà sáng lập

Trần Vũ Hà Minh:

Người biên soạn từ điển – Chuyên viên phân tích chính sách cơ sở hạ tầng và phát triển quốc tế - nghiên cứu về luân lý & pháp luật trí tuệ nhân tạo AI

Tốt nghiệp cử nhân khoa thương mại đại học Hitotsubashi, thạc sĩ kế toán-kiểm toán đại học Aoyama Gakuin.

Kinh nghiệm làm phát triển dự án bất động sản, đô thị, cơ sở hạ tầng, tư vấn thuế kế toán; hiện tại chuyên viên phân tích chính sách các dự án của JICA và chính phủ Nhật tại Big 4 kiểm toán Nhật Bản.

Hiện tại nghiên cứu luân lý và pháp luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

辞書編集者-国際開発および政策アナリスト-AIリガールとエシックのインスージアスト

一橋大学商学部と青山学院大学で会計・監査の修士コースを卒業した。

不動産プロジェクト、都市、インフラ開発、および税務および会計コンサルティングの経験;現在、総合監査コンサルティンググループのビッグ4会社にてJICAと日本政府に向けて、国際開発、海外都市開発のアナリスト

現在、人工知能(AI)に関連する倫理と法律研究中

Dictionary Editor-International Development and Policy Analyst-AI Legal and Ethic Enthusiast

Graduated from Hitotsubashi University with a Bachelor of Commerce and Aoyama Gakuin University with a Master's degree in Accounting and Auditing.

Experienced in real estate projects, urban, infrastructure development, and tax and accounting consulting;

Currently, working as an analyst consulting international development and overseas urban development projects of JICA and Japanese governmental agencies at the Big 4 Audit Consulting Group

Studying ethics and law related to artificial intelligence (AI)